จัดทำโดย
นาวสาวเปรมฤทัย อุปละ
นักเรียนชั้น ม.5/1 เลขที่ 21
เสนอ
ครูอาสา แก้วติ๊บ
รายวิชา  การนำเสนองานบนเครือข่าย
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม